Semalt, erbet synlar bilen nähili iş salyşmalydygy barada görkezmeler berýär

Bir ýa-da iki sany erbet syn almak, işiňiziň netijesini ýazmaly däldir. Şeýle-de bolsa, ony nähili alyp barmagyňyz uly üýtgeşiklik döredip biler - biperwaýlyk bilen ýerine ýetiriň we ol gitmeýän meselä öwrülýär. Uly kärhana bilen meşgullanýan bolsaňyz, elbetde birneme erbet syn alarsyňyz, kiçijik kärhanaňyz bar bolsa size zyýan bermez. Bu siziň abraýyňyzy zaýalap biler.

Ulanyjylara iki sent bermäge mümkinçilik berýän onlarça ýa-da ondan gowrak syn web sahypasy bilen, käbir erbet synlaryň Google-yň birinji sahypasynda tapylmagy geň däldir. “Yelp”, “TripAdvisor”, “FourSquare” we beýleki gözden geçiriş saýtlaryndaky işiňiz barada aýdylanlary bilmek üçin Google Alert-den peýdalanyp, haýsydyr bir bellik barada habarnamalary alyň. Sosial ýatlama, sosial media ýazgylary bilen sizi yzygiderli saklaýar. Google Alert ýaly işleýär.

Ine, “ Semalt Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy” Oliwer King tarapyndan müşderiniň erbet synlary bilen iş salyşmak barada alty sany peýdaly maslahat.

1. Meseläni äsgermezlik etmäň

Badekeje erbet syn alada döretmeli däl bolsa-da, erbet synlar siziň tarapyňyzdan hiç hili jogap almazdan dowam etse, bu gaty erbet tejribe. Profiliňize girjek geljekki müşderiler, hakykatdanam olaryň ýüregine gyzyklanýandygyňyzy ýa-da diňe puldan soňdygyňyzy bilip bilmeýärler. Hekaýanyň iki tarapyny - nägilelik bildirýän müşderiniň we seniňkini eşidip bilseler gowy. Elbetde, bir adamyň erbet syn ýazmagyny dowam etdirýän ýa-da syn ýazýan adamyň ýagdaýynyň gowy däldigi aýdyň bolsa, syny äsgermezlik edip bilersiňiz.

2. Çözüw hödürläň

Simpleönekeý gynanç käwagt ýagdaýy düzedip biler. Her niçigem bolsa, şol bir zadyň gaýtalanmazlygy üçin aslynda bir zat etmeli. Şeýlelik bilen, potensial krizisi ýeňiji strategiýa öwürersiňiz. Pespäl pirogy iýiň we ötünç soraň. Müşderi tutanýerli bolsa, şeýle ýagdaýda özüne aýratyn çemeleşmäge synanyşyň. Müşderileriňiz sizi diňleseler, arzanladyş hödürläň ýa-da ak ýürekden sowgat beriň.

3. Tejribeden öwreniň

Enteke-täk telekeçi hökmünde ýüzbe-ýüz bolýan iň gyzykly we wagt talap edýän meseleleriň biri bazar gözlegidir. Size bagtly, müşderileriň synlary başga bir görnüşde bereket. Olar seniň üçin işiň ýarysyny edýärler. Gowy syn, ýoluňy görkezýär. Ters, äheňiň gowulaşmagyna mätäç zady görkezýär. Mysal üçin, iberişiňiz müşderä ýetmek üçin ençeme ýyl alýar, soň başga bir ýük daşaýan kompaniýa bilen işlemegi göz öňünde tutuň.

4. Jedelleşmäň

Bu ýalňyşlyk edip bilmeýärsiňiz. Jedel etmek meseläni düzedip bilmez. Munuň ýerine, ody ýakýar we markaňyza negatiw şekil berýär.

5. Hiç haçan gowy syn satyn almaň

Bahasy boýunça, gowy synlar üçin tölemek gowy pikir ýaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, beýle hereketler bilen meşgullanmaň. Gizlin taktikalary ulanýandygyňyzy bilse, dünýä nähili jogap berer? Bu siziň işiňiziň soňy bolar.

6. Ulgam bilen tanyşyň

“Yelp”, “TripAdvisor” we beýleki syn web sahypasynyň işleýşi bilen tanyşyň. Munuň üçin gowy sebäp bar bolsa, erbet synlary aýyrmak mümkinçiligini hödürläp bilerler. Erbet synlary dolandyrmak sizi hemişe ýerinde goýýar, ýöne ony pro ýaly alyp barsaňyz, markaňyz ösmegini dowam etdirer.

mass gmail